[elementor-template id="94"]
PTS RENOVATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Gelding algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, gelden deze algemene voorwaarden, ook als ze tegenstrijdig zouden zijn met eventuele aankoopvoorwaarden van de klant.  De klant wordt geacht huidige verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling. 

2. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een gevolmachtigde van onze firma.  

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot gedeeltelijke levering. 
We kunnen eventuele materiële vergissingen in offertes of facturen ten allen tijde recht zetten.  De klant kan geen rechten putten uit eventuele materiële vergissingen van onzentwege en is gehouden de rechtzettingen te aanvaarden. 

De klant dient ons volledig in te lichten over alle elementen die nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst zonder dat we zelf gehouden zijn deze informatie actief in te winnen. Indien er onvoorziene werken uit te voeren zijn, zullen we een nieuwe offerte uit brengen.

3. Prijzen

De prijzen die worden opgegeven zijn netto. B.T.W. en alle andere taksen en belastingen zijn ten laste van de klant. 
Bij wijziging van kosten (zoals bv. maar niet-limitatief : lonen, sociale lasten, producten, materieel, brandstofprijzen, valutakoersen of andere kosten ….) na het uitbrengen van onze offerte, worden de prijzen automatisch aangepast zonder voorafgaand bericht of mogelijkheid tot betwisting. 

4. Leverings- en uitvoeringstermijn

Leverings- en uitvoeringstermijnen, zelfs schriftelijk bevestigd, zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie of schadevergoeding.

5. Annulaties

Zo de klant om welke reden ook, ook omwille van eventuele overmacht, afziet van een bestelling of opdracht (ook als deze nog niet geleverd of uitgevoerd is) is hij als conventionele en forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 25 % van het totaal zonder dat wij gehouden zijn het bewijs te leveren van de effectief geleden schade.  We behouden ons evenwel het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen zo de schade hoger zou zijn.

6. Eigen leiding

Ons personeel werkt uitsluitend onder onze eigen leiding en toezicht.  

7. Toelatingen en vergunningen

De klant staat voor zijn kosten in en is uitsluitend verantwoordelijk voor alle vereiste toelatingen en vergunningen om ons toe te laten uit te leveren en/of onze werken uit te voeren.  Bij gebrek hieraan, vrijwaart de klant ons tegen alle gevolgen en stelt ons volledig schadeloos in geval van enig probleem.  Indien wij uitleveren, dan moet de klant alle maatregelen nemen om ons toe te laten, zonder tijdverlies, zonder verder nazicht of controle, om veilig over te gaan tot alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks behoren tot onze opdracht.  Bij gebreke aan naleving van deze bepalingen, is iedere schade hierdoor veroorzaakt ten laste van de klant.  Tijdverlies zal worden aangerekend aan 100,00 euro per werknemer of aangestelde en per begonnen uur.

8. Aanvaarding en klachten

Behoudens in geval van een op de dag van de levering ingediende en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of op de afleveringsbon of op de uitvoeringsbon.  Eventuele klachten met betrekking tot schade die zou worden aangebracht door een vrachtwagen die een levering doet, dient op straffe van verval binnen de 24 uur gemeld te worden bij mail of anderszins. Geen enkele andere klacht is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie werkdagen na levering en/of uitvoering per aangetekend schrijven of per fax door de klant aan ons werd verzonden. De leveringen of werken die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de klant onaangeroerd bewaard worden, zoals ze waren totdat wij de gegrondheid van de klacht hebben kunnen onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft aan de klant niet het recht de betaling van de uitgevoerde leveringen of werken op te schorten. Er is enkel een gebrek wanneer de goederen of uitgevoerde werken in belangrijke mate ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. Elke garantie vervalt onder meer, maar niet limitatief in geval van gebruik, beschadiging door een externe oorzaak, wijziging van of tussenkomst op de werken door de klant of een derde.

9. Overmacht

Bij overmacht worden onze verplichtingen opgeschort, zonder dat de klant intussen een einde mag stellen aan de overeenkomst.  Overmacht geeft ons het recht de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekend schrijven, zonder verplichting tot schadevergoeding. 

Met overmacht wordt gelijk gesteld : onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen of materiaal, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwarend of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
Worden daarom o.m. als overmacht beschouwd : burger of buitenlandse oorlog, terrorisme, onlusten, brand, overstroming, sociale geschillen, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan brandstoffen, halffabricaten, materiaal, hulpstoffen, energie en/of telecommunicatievoorzieningen, informaticaproblemen, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, vertraagde of slechte uitvoering door toeleveranciers of onderaannemers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, alsook maatregelen van staatswege als bv. boycot of embargo. 

10. Aansprakelijkheid

Wij kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook aan de klant, diens installaties of materialen en medewerkers of aan derden behoudens deze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door onze b.a. verzekering.  

In de mate dat onze aansprakelijkheid zou gedekt zijn door de b.a. verzekering, zal de franchise dus voor rekening van de klant blijven. 

11. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, zijn al onze facturen in euro, netto en zonder disconto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag.  De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op onze bankrekening. 

Schuldvergelijking is uitgesloten. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur vervallen alle eventuele krediettermijnen en worden alle aan de klant toegezonden facturen terstond en van rechtswege opeisbaar. Bovendien worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een vast en niet te verminderen schadevergoding voor buitengerechtelijke kosten, vastgesteld op 10 % (met een minimum van 125,00 euro) van alle nog verschuldigde sommen. Bovendien zullen de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1 % per begonnen maand opbrengen vanaf de factuurdatum. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd.
Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van de factuur moet, op straffe van verval, aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum.  Bij gebreke daarvan, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de klant.  Alle facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding.Betaling via wissels wordt gelijk gesteld met niet-betaling door de klant, zolang de wissel niet werd geïnd.

12. Niet-nakoming – niet-betaling

Onverminderd artikel 11 zijn wij in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd naar ons goeddunken, ofwel de uitvoering van deze en alle andere overeenkomsten op te schorten, ofwel ze van rechtswege te ontbinden en wel onmiddellijk zonder aanmaning noch voorafgaand bericht en met behoud van onze rechten.  In geval van ontbinding, verbindt de klant er zich toe de geleverde materialen en goederen binnen de 24 uur terug te geven.  In geval van niet-teruggave binnen deze termijn, zullen wij, op welke plaats dan  ook, de goederen mogen terugnemen, zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.  De klant verklaart ons hiertoe reeds de toestemming te geven.  Indien de klant zich in een toestand van faillissement, ontbinding, gerechtelijk akkoord of enig andere procedure van samenloop van schuldeiseres bevindt, dan hebben wij het recht de overeenkomst van rechtswege onmiddellijk te beëindigen, onverminderd de andere bepalingen. 
Bij niet-betaling hebben wij het recht te weigeren afstand te doen van goederen waarvan de behandeling of de verwerking de schuldvordering heeft doen ontstaan. Indien de klant de goederen en/of diensten heeft doorverkocht, dan beschikken wij over een vorderingsrecht ten opzichte van deze koper. 

13. Bankwaarborg

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de klant ons ten allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering en/of werken voort te gaan, een bankwaarborg voor het nakomen van zijn betalingsverplichting te vragen.  Zolang deze waarborg niet gesteld is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen en/ of werken op te schorten.  Hetzelfde geldt zolang de koper zijn betalingsverplichting voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan.  Ondanks de eventuele uitgifte van een wissel blijven deze voorwaarden geldig.

14. Belgisch recht – rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen zullen, naar onze keuze, worden voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Mechelen (voor wat betreft de vorderingen die behoren tot de bevoegdheid van de Vrederechter wordt gepreciseerd dat dit is voor de Vrederechter van het kanton Mechelen) of deze van de klant naar onze keuze

15. Nietigheid of ongeldigheid

Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht..

[elementor-template id="37"]